PROFESIONÁLNÍ ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Krajinářské studie, 
studie sídelní zeleně

 • projekty doplnění zeleně do krajiny, doprovodná zeleň komunikací či toků, extenzivní sady, plošná zeleň různého charakteru
 • řešení (aktualizace či revize) územního systému ekologické stability
 • revitalizace a renaturace krajiny - návrhy protierozních mezí či remízů, projekty vedoucí ke zpomalení odtoku vody z krajiny, podporující nivní biotopy a louky

Zahradní a krajinářská architektura

 • trvalkové záhony - návrhy, realizace, pěstování trvalek, údržba interiérové zeleně, floristika
 • studie řešení, návrhy a vizualizace zahradních a parkových úprav, prvků veřejné zeleně
 • trvalkové záhony - návrhy, realizace, pěstování trvalek
 • údržba interiérové zeleně, floristika

Další služby

 • Hodnocení stavu stromů
 • Pasporty zeleně
 • Plány péče o zeleň
 • Dendrologické průzkumy a inventarizace

Tahové zkoušky stromů

Implementace projektů do systémů GIS

Poradenství a management projektů souvisejících s dotačními tituly
pro zeleň